FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
    Zapraszamy do siedziby - ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni!
  • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
  • Promocja na badania termowizyjne!
    Skorzystaj z naszej promocji. Kliknij po więcej informacji
  • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
  • Bądź na bieżąco! Wprowadzamy nowe usługi! Otrzymuj powiadomienia SMS-em!
  • Nasza firma otrzymała nominację do Ekostrateg 2017!

plukanie.png

taryfa pec 1

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ENERGII
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne

Na podstawie art. 6 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


 §  1. Rozporządzenie określa:
 1) szczegółowy sposób przeprowadzania przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii kontroli legalności pobierania paliw lub energii, kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymywania zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń, zwanej dalej "kontrolą", w tym:
 a) przedmiot kontroli,
 b) tryb przeprowadzania kontroli,
 c) szczegółowe uprawnienia kontrolujących;
 2) wzory protokołów kontroli i upoważnień do kontroli;
 3) wzór legitymacji służbowej.


 §  2. Przedmiotem kontroli jest:
 1) sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz rozliczeń w zakresie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości - wyjaśnienie przyczyn ich powstania;
 2) ustalenie, czy miało miejsce pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy albo z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego;
 3) sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej umowy, w szczególności zgodności sposobu wykorzystywania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła z warunkami określonymi w umowie.


 §  3. Przedsiębiorstwo energetyczne przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu posiadającego zawartą z tym przedsiębiorstwem energetycznym umowę w zakresie dostarczania lub poboru paliw lub energii. Kontrolę na wniosek tego podmiotu przedsiębiorstwo energetyczne przeprowadza w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 §  4. 
 1.  Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez przedsiębiorstwo energetyczne, zwane dalej "kontrolującymi", w zespole liczącym co najmniej dwie osoby, na podstawie imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej, wydanych przez to przedsiębiorstwo energetyczne.
 

Awarie

Pogotowie ciepłownicze

TEL. 075 77 31 070 lub 993 lub 697 866 484
Awarie dotyczące systemu cieplnego zgłaszać należy
na Pogotowie Ciepłownicze.
Godziny pracy Pogotowia Ciepłowniczego:
W okresach zimowych - przez 7 dni w tygodniu całodobowo (w tym w święta)
W okresach letnich - przez 7 dni w tygodniu
w godz. 7.00-22.00

kazdy cieplo