FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
  Zapraszamy do siedziby - ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni!
 • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
 • Promocja na badania termowizyjne!
  Skorzystaj z naszej promocji. Kliknij po więcej informacji
 • Jeden z wielu węzłów cieplnych firmy APV
 • Bądź na bieżąco! Wprowadzamy nowe usługi! Otrzymuj powiadomienia SMS-em!
 • Nasza firma otrzymała nominację do Ekostrateg 2017!

Zarząd PEC S.A.

Zarząd Spółki składa się z jednego do dwóch członków. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.  

Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Zarząd działa na podstawie Statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
W skład Zarządu wchodzą:
 • Tomasz Włodarczyk - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
 • Cezary Wieczorek - Członek Zarządu - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
 
Rada Nadzorcza PEC S.A.
Rada Nadzorcza składa się z czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w świetle ustaw i Statutu Spółki nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, a także w tych, których rozstrzygnąć nie jest w stanie Zarząd w przyznanym mu działaniu.
 
Kompetencje Rady określa Statut i Regulamin Pracy Rady Nadzorczej.
 
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
 • Stępień Beata - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Grzegorowski Andrzej - Członek Rady Nadzorczej

jako reprezentanci PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz

 • Ozimowski Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Połaczański Sławomir - Sekretarz Rady Nadzorczej 

jako reprezentanci Gminy i Miasta Bogatynia 

Walne Zgromadzenie
Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia.
W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą:

 • Akcjonariusz Gmina i Miasto Bogatynia  
 • Akcjonariusz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie

Awarie

Pogotowie ciepłownicze

TEL. 075 77 31 070 lub 993 lub 697 866 484
Awarie dotyczące systemu cieplnego zgłaszać należy
na Pogotowie Ciepłownicze.
Godziny pracy Pogotowia Ciepłowniczego:
W okresach zimowych - przez 7 dni w tygodniu całodobowo (w tym w święta)
W okresach letnich - przez 7 dni w tygodniu
w godz. 7.00-22.00

kazdy cieplo