2023-04-25

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni ogłasza nabór na stanowisko:

 

MISTRZ DS. SIECI I WĘZŁÓW / SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

 

 1. Opis stanowiska – zakres podstawowych zadań na stanowisku:
 2. nadzór nad siecią ciepłowniczą,
 3. organizacja pracy podległych pracowników,
 4. prowadzenie pojazdu służbowego do 3,5 tony.

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne:
 2. wykształcenie minimum średnie techniczne, specjalność: energetyka, elektryka, mechanika,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia pracy na podobnym stanowisku oraz posiadanie aktualnych uprawnień w zakresie E1, E2, D1, D2.

 

III. Oferujemy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. możliwość przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego,
 3. pracownikom mieszkającym poza Bogatynią oferujemy dofinansowanie dojazdów do i z pracy.
 4. Dokumenty aplikacyjne:
 5. list motywacyjny,
 6. curriculum-vitae (CV),
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 8. kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów specjalistycznych, szkoleń itp.,
 9. kserokopie świadectw pracy od poprzednich pracodawców.
 10. Termin składania dokumentów: 31.05.2023 r.

 

 1. Sposób prowadzenia oceny kandydatów do zatrudnienia:
 2. rozmowa kwalifikacyjna,
 3. badania lekarskie.

VII. Miejsce składania dokumentów:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Daszyńskiego 29, 59-920 Bogatynia

 

 1. Osobiście w siedzibie Spółki:

Dział Kadr – I piętro pok. nr 12

 

 1. Dokumenty można również przesyłać na adres e-mail: malgorzata.tonia@pec.bogatynia.pl

W przypadku przekazania w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w szerszym zakresie, niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy prosimy o umieszczenie w CV i/lub w liście motywacyjnym klauzuli: „Oświadczam, że przekazywane przeze mnie CV i/lub list motywacyjny zawierają dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji”.

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji prosimy o umieszczenie w CV i/lub w liście motywacyjnym klauzuli:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte”.

 

Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu adresu e-mail lub numeru telefonu kontaktowego. Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 29, 59-920 Bogatynia.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 917) oraz udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.