2023-06-15

Zmiana taryf dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni informuje:

  1. Decyzją Prezesa URE nr 4210.32.2023.1249.XIX.MRK z dnia 31.05.2023 roku, została zatwierdzona zmiana Taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów.
  1. Decyzją Prezesa URE nr 4210.40.2023.264.XXI.MRK z dnia 14.06.2023 roku, została zatwierdzona zmiana Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni.

Wyżej wymienione taryfy zostaną wprowadzone do stosowania w rozliczeniach z Odbiorcami ciepła  z dniem 01.07.2023 roku.

Informujemy jednocześnie, iż w przypadku  braku akceptacji powyższych zmian cen i stawek opłat przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia obowiązującej Umowy kompleksowej na sprzedaż ciepła i świadczenie usług przesyłowych.  Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy mogą Państwo złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. W przypadku wypowiedzenia, Umowa przestaje obowiązywać z końcem miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Brak wypowiedzenia umowy dokonanego w wyżej wskazanym terminie oznaczać będzie akceptację nowej Taryfy.

  1. Wyciąg z Taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów.
  1. Wyciąg z Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni