RODO

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, , informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 29, 59-920 Bogatynia – KRS: 0000097505, REGON: 230311101 oraz NIP: 6151015103.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, punkt kontaktowy: https://www.bhpex.pl/iod/.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w szczególności na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie udzielonej zgody (np. wykorzystanie wizerunku), art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy dane potrzebne są do zawarcia bądź wykonania umowy, której PEC jest stroną (np. umowy z kontrahentami), art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. przekazywanie danych do Urzędu Skarbowego bądź ZUSu), art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PEC (np. windykacja należności) oraz ustaw szczególnych takich jak: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz.U.2020.2320 ze zm.), ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.2021.2106 ze zm.) czy ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz.U.2021.1162 ze zm.)
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych prawnie przypadkach – w szczególności upoważnione organy państwowe oraz firmy współpracujące na podstawie odpowiednich umów o współpracę oraz umów powierzenia.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. Mają państwo prawo do: żądania administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Uwaga: prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem bądź na podstawie zgody jest niezbędne do realizacji wyznaczonych celów. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości korzystania z usług bądź brak możliwości podjęcia współpracy w związku z wykonywanymi przez Przedsiębiorstwo Energetyki S.A. w Bogatyni działaniami
  3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.