Struktura własnościowa

Akcjonariuszami Spółki są:

PGE Energia Ciepła S.A.

objęła 101.036 (słownie: sto jeden tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji po 100,00 zł. (słownie: sto złotych) każda, na kwotę 10.103.600,00 zł. (słownie: dziesięć milionów sto trzy tysiące sześćset złotych)

Gmina i Miasto Bogatynia

objęła 188.250 (słownie sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji po 100,00 zł. (słownie: sto złotych) każda, na kwotę 18.825.000,00 zł. (słownie: osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).