Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła zawiera zbiór cen i stawek opłat za ciepło służących do rozliczeń dostawcy ciepła z klientem i jest ustalana przez przedsiębiorstwo ciepłownicze zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze jest zobowiązane do przedkładania taryfy dla ciepła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzania. Ceny oraz stawki opłat ujęte w taryfie są kalkulowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych w oparciu o koszty uzasadnione ponoszone przez przedsiębiorstwo. Koszty te są analizowane oraz weryfikowane przez Prezesa URE. Ceny i stawki taryfowe zatwierdzone i dopuszczone do rozliczeń z odbiorcami przez Prezesa URE posiadają pełną moc prawną do ich stosowania.

Na podstawie cen i stawek określonych w Taryfie dla ciepła, spółka PEC  ustala opłaty za ciepło dostarczane odbiorcom.

Składniki opłat za ciepło:

  1. Opłata za zamówioną moc cieplną
  2. Opłata za energię cieplną
  3. Cena nośnika ciepła
  4. Opłata stała za usługi przesyłowe
  5. Opłata zmienna za usługi przesyłowe

Z uwagi na to, że Spółka PEC prowadzi działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła, a miejski system ciepłowniczy w Bogatyni jest zasilany energią cieplną z PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów S.A., składniki opłat za ciepło z poz. 1–5, tj. opłata za moc zamówioną, energię cieplną oraz nośnik ciepła, opłaty stałe i zmienne za usługi przesyłowe, przenoszone są w niezmienionej wielkości z Taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów. Dodatkowo opłaty za usługi przesyłowe (poz. 4–5) ustala spółka PEC na podstawie planowanych kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła określonych w Taryfie dla ciepła dostawcy ciepła systemowego, czyli PEC S.A. w Bogatyni.

Taryfa dla Ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Bogatyni

Taryfa dla Ciepła PGE GiEK S.A oddział Elektrownia Turów

Informacja w sprawie cen dla odbiorców uprawnionych w okresie od 1.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni  uprzejmie informuje że w okresie od 1 maja 2023 do 31 grudnia 2023 zgodnie ze zmienioną Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw stosować będzie dla Odbiorców uprawnionych ceny dostawy ciepła oraz ceny maksymalne.

Z przeprowadzonej analizy cen jednoskładnikowych dla systemu ciepłowniczego w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku wynika, że Spółka w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi stosować będzie ceny i stawki opłat zatwierdzone w taryfach dla ciepła wytwórcy  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Turów i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni. Natomiast w okresie od 1 lipca do 31.12.2023 roku Spółka w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi stosować będzie ceny maksymalne.

W przypadku zmiany aktualnie obowiązującej taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy Spółka ponownie dokona przeliczenia cen jednoskładnikowych i stosować będzie z Odbiorcami uprawnionymi cenę najniższą.