RODO – Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 29, 59-916 Bogatynia.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 917) oraz udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
  6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni.
  7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.